Talentencampus Venray

Projectorganisatie

De projectorganisatie van de toekomstige Talentencampus bestaat uit 4 werkgroepen (inhoud, verkeer, huisvesting en communicatie) die worden aangestuurd door een stuurgroep.

Stuurgroep

Voorzitter

Martijn van der Putten, wethouder onderwijs gemeente Venray


Leden van de stuurgroep

Marcel Reulen, voorzitter College van Bestuur SPOV


Reinier Blaauw, projectleider gemeente Venray


Krijno van Vugt, externe projectleider M3V

Peter Freij, voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Buitengewoon


Bert Albers, communicatieadviseur gemeente Venray


 


Werkgroepen

Werkgroep inhoud

In de werkgroep inhoud zitten de vier directeuren van de samenwerkende scholen en een aantal onderwijsspecialisten. Vanuit hun onderwijskundige expertises en ervaring met passend onderwijs geven ze vorm en inhoud aan de groei en ontwikkeling van het samenwerkingsconcept van de Talentencampus. De inhoudelijke doorontwikkeling is enerzijds intern gericht, binnen de Talentencampus en met de vier betrokken partners. En anderzijds extern, op de onderwijspartners van het samenwerkingsverband. Er zal vooral vanuit opgedane ervaringen doorontwikkeld worden.

Voorzitter: Mart van Gessel


Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van de scholen, wijkplatform Veltum, de wijkagent, projectleider van de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de Talentencampus. Hierbij gaat het niet alleen om de infrastructurele maatregelen maar ook om beleid en gedrag. Bijvoorbeeld beleid met betrekking tot schooltijden en het gedrag bij het brengen en halen van leerlingen. Inmiddels is er een verkeersfilm gemaakt, is een vragenlijst uitgezet en is het Buurtlabel Veilig Verkeer uitgereikt. Alle opbrengsten leveren input voor het uiteindelijke verkeersplan dat naar verwachting tegelijk met het verbouwplan gereed is.

Voorzitter: Reinier Blaauw

Werkgroep Huisvesting

In de werkgroep huisvesting wordt met de toekomstige partners gesproken over de wensen, ideeën en randvoorwaarden met betrekking tot het samenwonen en -werken in de Talentencampus. De informatie van de betrokken partijen wordt vertaald in een integraal functioneel en ruimtelijk programma van eisen (PvE). Dit PvE geeft de soorten en de omvang van de ruimten weer. Tevens wordt inzicht gegeven in de ruimten die afzonderlijk worden gebruikt door de partners (bijvoorbeeld de groepsruimten van iedere school) en de gemeenschappelijke c.q. gezamenlijke ruimten (bijvoorbeeld de ruimten voor werken, overleggen, vergaderen en de specials zoals speellokaal, crealokaal, dramalokaal e.d.). Op basis van dit PvE vindt een inpassingsstudie plaats in het bestaande gebouw. Deze inpassingsstudie vormt na bespreking met de betrokken partners de basis voor het verbouwplan, dat onder meer dient voor de aanbesteding. Daarna vindt de verbouwing plaats. Voor de leerlingen en leerkrachten van De Keg en Coninxhof is er tijdens de verbouwing vervangende ruimte.

Voorzitter: Krijno van Vugt


Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie wordt vertegenwoordigd door drie communicatieadviseurs van de gemeente Venray, SPOV en Onderwijsgroep Buitengewoon. Deze werkgroep adviseert de stuurgroep en coördineert en verzorgt de communicatie naar in- en externe doelgroepen. 


Voorzitter: Bert Albers